Salus Care är en kvalitetsaktör som ständigt utvecklas. Vår ambition är att åstadkomma samhällsnytta genom att utgå från klart identifierade behov och våga utveckla nya koncept och lösningar som syftar till att optimera individens/familjens integrations- och socialiseringsprocess.

Vilka vi är

Salus Care är ett socialt företag. Vår ambition är att åstadkomma samhällsnytta genom att utgå från klart identifierade behov och våga utveckla nya koncept och lösningar som syftar till att optimera individens/familjens integrations- och socialiseringsprocess.

 I Salus Care står vi för en salutogen värdegrund och drivs av ett brinnande samhällsengagemang.

 

Faisa Dirir Ryderberg

VD
Mobil: 073-903 22 47
E-post: faisa@saluscare.se

[/one_third]

Josephine Hansell

Verksamhetschef
Mobil: 073-376 00 05
E-post: josephine.hansell@saluscare.se

Våra boenden

Boendelösningar för familjer

Vi erbjuder flera boendelösningar för kvotflyktingar och familjer som har behov av viss stöd i anslutning till boendet. Våra boenden ligger i Tyresö och Haninge kommun. Vi utgår från Traumamedveten Omsorg (TMO), ett forskningsbaserat förhållningssätt utformat av Dr Howard Bath och Diana Bosswell. Insatserna är behovsanpassade och skräddarsys i samråd med socialtjänsten och efter den inledande bedömningsfasen. Utgångspunkten är att erbjuda ett strukturerat stöd på flera nivåer där man ser till både den fysiska och det psykosociala välbefinnandet.

104:an i Vendelsö

Salus Care har drivit boenden för ensamkommande barn och unga sedan 2013. Vi har idag tillstånd att ta emot ensamkommande barn och unga 16-19 år gamla. Boendets syfte är att skapa en trygg och utvecklande miljö där ungdomar får möjlighet att förstå sitt sammanhang samt få aktivt stöd till förverkligandet av sina ambitioner i livet. I Salus Care är skolan och/eller en meningsfull sysselsättning ett särskilt fokusområde.

Arbetssätt:
Stor vikt läggs på att skapa en trygg och förtroendefull relation till personal och medboende, ge tidig och kunskapsbaserad vägledning, stärka individens kapacitet att reflektera samt göra medvetna vägval i livet. Vår personalgrupp har en bred sammansättning av kompetens och erfarenhet som är relevant i förhållande till målgruppen.
Våra metoder
• Hitta rätt
• TMO (Traumamedveten omsorg)
• Kartläggning av risk-och skyddsfaktorer
• Löpande riskbedömningar
• Nära samverkan med skola, sjukvård och socialtjänst.

Salus Care erbjuder familjebehandling och familjepedagogiska insatser.  Föräldrars närvaro och stöd spelar en central roll i barnens utveckling.  Salus Care’s familjestöd för har som mål att stärka föräldrars förmåga att tillgodose barnens omsorgsbehov. Genom att erbjuda behovsanpassat stöd och behandling till familjer strävar vi efter att ge föräldrar verktyg för att stärka skyddsfaktorer samt minimera riskfaktorer i deras barns liv. Målet är att minimera kunskapsgap, understödja goda familjerelationer, stärka föräldrars förmåga att se sitt barn samt främja en sund identitetsutveckling

Vi har idag avtal med flera kommuner i Stockholm. Vi erbjuder insatser både efter biståndsbeslut från socialtjänsten eller genom att familjer i avtalskommunerna söker sig till oss frivilligt. Vi tar även emot uppdrag ifrån företag som önskar erbjuda deras familjehem stöd och handledning.